medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is binnen de school het officiële orgaan dat personeel en ouders vertegenwoordigt. Deze raad wordt betrokken bij het gehele schoolgebeuren, het schoolbeleid, enz., en heeft daar inspraak in. De raad heeft het recht te adviseren, maar ook om wel of niet in te stemmen met bepaalde schoolbeleidszaken (bijv. de formatie).

In een mr. hebben 3 teamleden en 3 ouders zitting. Om de twee jaar worden nieuwe leden gekozen, de leerkrachten door het team, en de oudergeleding door de ouders tijdens verkiezingen. Bij ons op de Finnjol zijn de huidige leden:

Ouderleden:

Saskia Foekens ( voorzitter)

Petra Bergamo

Ramona Coeterier

Teamleden:

Hafidjan Aboel

Erica Ebbing (secretaris)

Maaike Tjeenk Willink

De MR leden worden voor twee jaar gekozen. Ouders zijn alleen verkiesbaar als zij gedurende hun “zittingsperiode” kinderen op school hebben.