de school

 

Op de Finnjol staat taal centraal.

De 21 ste eeuw vraagt nieuwe vaardigheden. De wereld verandert snel. Uw kind, straks volwassen moet daar op voorbereid zijn.

Taal is de sleutel tot de wereld. Lezen, schrijven praten heb je nodig om in de wereld te kunnen functioneren. Je leert te vertellen wat je denkt. Je leert positief contact te maken met anderen. Je leert begrip te krijgen voor een ander. Je leert je mening te uiten. Taal maakt alle denken, leren, ontwikkeling en communicatie mogelijk! We kunnen niet zonder.

Vandaar dat wij een groot accent leggen op ons taalonderwijs.

Ons motto voor de schoolplanperiode 2015-2019 is :

“Taal verbindt, taal doet elkaar verstaan !”

Ouders zijn voor ons belangrijke partners. De komende jaren willen wij beter verbinding maken met de ouders van de peuterschool en de basisschool. Een grote ouderbetrokkenheid is goed voor de ontwikkeling en het leren van de kinderen; prestaties en leerplezier worden beter.

De medewerkers van de peuteropvang zien wij als collega’s behorend bij het team van de Finnjol. Verbinden, samenwerken met de peuterschool gaat zich op allerlei manieren verdiepen. Doel is één aanbod, één aanpak zodat de doorstroom van de peuters naar de kleuters ongemerkt kan plaatsvinden.

KIVA-project

Naast vele cognitieve (= kennis) vaardigheden richten we ons ook op sociale vaardigheden (hoe ga je met elkaar om). We hechten veel waarde aan een klimaat waarin kinderen en leerkrachten zich veilig voelen en gewend zijn om vrijuit te kunnen praten over gevoelens en ervaringen. Veiligheid en openheid naar elkaar zijn daarvoor voorwaarden.

Op de Finnjol werken we rondom sociaal emotionele ontwikkeling met de methodiek van de KIVA. Deze maakt onderdeel uit van actief burgerschap. 

Tijdens de Kiva-lessen besteden we vooral aandacht aan:

het opbouwen van een positief, zelfbeeld en het krijgen van, zelfvertrouwen;

het vermogen eigen gevoelens en gedachten onder woorden te brengen;

het krijgen van inzicht in eigen doen en laten in relatie tot dat anderen;

het vergroten van het inlevend vermogen;

openstaan voor de gevoelens van een ander.

het leren samenwerken

 

KiVa is een succesvol programma dat in Nederland en in Finland effectief is bij het voorkomen en oplossen van pestgedrag. KiVa biedt scholen een aantrekkelijk en gevarieerd programma om te werken aan positieve groepsvorming.